Regulamin sklepu internetowego multi-parts.com.pl

-Postanowienia ogólne-

1. Właścicielem Sklepu internetowego multi-parts.com.pl (dalej: „Sklep”) jest Dominik Szlinka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Puzon-Auto” Dominik Szlinka z siedzibą w Wolsztynie [adres: ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn], NIP 923-156-07-55 (dalej także: „multi-parts”)

E-mail:                 sklep@multi-parts.com.pl

Tel./Fax:              XXXXXXXXXX

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki multi-parts, jako podmiotu prowadzącego Sklep.

3. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

4. Przedmiotem umów sprzedaży są części samochodowe i koszty ich przesyłki.

5. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.

6. multi-parts świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

7. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się multi-parts (urządzenie musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail).

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez multi-parts drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

-Rejestracja, przyjmowanie i realizajca zamówień-

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. multi-parts tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

3. Zakupu w Sklepie można dokonać również bez utworzenia konta, wymagane wówczas będzie podanie danych niezbędnych do zaadresowania przesyłki oraz adresu e-mail.

4. Klientem multi-parts może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna i osoba prawna oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu. Klientami multi-parts mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

5. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.

7. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności Produktu w magazynie lub u dostawców multi-parts. Jeżeli część towarów objętych zamówieniem będzie niedostępna, Klient zostanie o tym poinformowany i do niego należeć będzie decyzja czy zamówienie zostanie zrealizowane częściowy (w zakresie dostępnych Produktów) czy też zostanie w całości anulowane. W przypadku gdy zamówienie obejmuje tylko jedną niedostępną pozycję, multi-parts zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, tj. błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części. Zasady anulowania analogiczne jak w punkcie 7 niniejszego działu.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Jeżeli podczas składania zamówienia klient zażąda faktury VAT, zostanie ona wystawiona w chwili, gdy wszystkie wybrane w zamówieniu towary zostaną skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura Vat zostanie dołączona do wysyłki.

10. Złożenie Zamówienia Produktów polega na wybraniu przez Klienta Produktu/Produktów, przeniesienie go/ich do Koszyka, dokonaniu przez Klienta wyboru opcji płatności i dostawy, podaniu swoich danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki/bądź zalogowaniu się przez wcześniej utworzone konto i potwierdzeniu zamówienia.

11. Formy płatności dostępne w multi-parts:

- przedpłata na rachunek bankowy multi-parts - w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

- płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – Przelewy24

12. Formy dostawy – przesyłka kurierska.

13. Po złożeniu zamówienia multi-parts wysyła na adres e- mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie elementy wybierane podczas składania zamówienia, a przy wybraniu opcji zapłaty – przelew bankowy, również numer konta i dane niezbędne do realizacji przelewu.

14. Po skompletowaniu zamówienia Produkty są wysyłane, a do Klienta wysyłany jest e-mail z informacją o zrealizowaniu zamówienia i wysyłce.

15. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu najpóźniej do momentu wysłania e-mail, o którym mowa w punkcie 14 powyżej. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez wysłanie e-mail na adres: sklep@multi-parts.com.pl. Wprowadzanie zmian po wysłaniu e-mail, o którym mowa w punkcie 14 powyżej traktowane będzie w ramach procedury o odstąpieniu od umowy.

16. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części przed realizacją zamówienia, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez multi-parts informacji o rezygnacji z zamówienia.

17. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu informacji potwierdzającej, że zapłata za zamówienie (obejmująca łączną cenę Produktów i koszt dostawy) znajduje się na koncie multi-parts.

18. Po otrzymaniu zapłaty, o którym mowa w punkcie 17 powyżej zamówienie realizowane jest niezwłocznie w zależności od dostępności Produktu/ów, przy czym czas realizacji zamówienia obejmujący czas przygotowania Produkt/ów i jego dostawę nie przekracza nigdy 10 dni roboczych.

19. Ceny towarów podawane są złotych polskich i zawierają podatek VAT.2Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 10 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między multi-parts a Klientem.

20. Z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 13 powyżej.

21. W przypadku nie otrzymania wpłaty na konto sklepu multi-parts przez 7 dni od momentu wysłania e-mail, o którym mowa w punkcie 13 powyżej, zamówienie jest anulowane i multi-parts nie wysyła już żadnej wiadomości e-mail informującej o tym fakcie i nie jest związane treścią zamówienia.

-Odstąpienie od umowy-

1. Klientowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 1.

3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Zwrot zakupionych towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. mulit-parts dokona zwrotu zapłaconych przez konsumenta środków pieniężnych (cena towaru wraz z kosztami dostawy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

7. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwracając zakupione Produkty należy dołączyć dokument sprzedaży (paragon/faktura).

-Reklamacja i gwarancja-

1. Multi-parts oferuje Produkty z legalnego źródła posiadające gwarancję producenta, ponadto odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru.

2. Zasady reklamacji i gwarancji regulują przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Zgłoszenie reklamacji lub skorzystanie ze świadczeń gwarancyjnych producenta wymaga ówczesnego zgłoszenia na adres e-mail: sklep@multiparts.com.pl.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia multi-parts udzieli odpowiedzi zgłaszającemu reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

5. Multi –parts nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

-Ochrona danych osobowych-

1. Administratorem danych osobowych jest multi-parts, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację i realizowanie zamówień Klienta w multi-parts.

4. Podane przez Klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) z wyłączeniem dostępu do nich osób trzecich.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

-Postanowienia końcowe-

1. Produkty wystawione na multi-parts nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta w związku z czym multi-parts nie gwarantuje pełnej dostępności produktów umieszczonych na stronie.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie multi-parts.com.pl

4. Zdjęcia umieszczone na stronie są zdjęciami poglądowymi producentów i mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

5. Składając zamówienie wyraża się zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.